Welkom

De Schutse is een kleine, landelijk opererende, identiteits-gebonden gehandicaptenzorgorganisatie. Wil je Wlz-zorg ontvangen van De Schutse, dan heb je een indicatie nodig van het CIZ. Wij helpen je graag bij het aanvragen van een indicatie. Daarnaast is het mogelijk om een indicatie aan te vragen vanuit de WMO en/of Jeugdwet via je gemeente.

Wie zijn wij

Missie

De Schutse biedt woonzorg en dagbesteding aan zorgvragers die zorg willen ontvangen in een omgeving waarin Gods Woord en de daarop gegronde drie belijdenisgeschriften centraal staan. De Schutse hecht van daaruit grote waarde aan de eenheid tussen gezin, kerk en instelling.

Vanuit de ouders binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland ontstond in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw de vraag naar identiteitsgebonden zorg als gevolg van – naar de mening van deze ouders – vervaging van de Bijbelse waarden en normen in de bestaande instellingen. Om deze vraag te beantwoorden, is De Schutse opgericht. De belangrijkste missie van De Schutse is daarom het beantwoorden van de hulpvragen van leden van dit kerkverband of van hen die de identiteit van dit kerkverband onderschrijven.

De Schutse gaat bij het verlenen van zorg uit van de zorgvraag van de cliënt en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met ontwikkelingsniveau, aanleg en tempo. De Schutse doet dit vanuit de visie dat Gods Woord de norm is voor ons handelen zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener. De zorgvragen voor De Schutse lopen uiteen van zeer intensieve verzorging en begeleiding tot ondersteuning en begeleiding van heel zelfstandig functionerende mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroep strekt zich qua leeftijd uit van jonge kinderen tot ouderen. Hulpvragen die liggen op het randgebied van de doelgroep verstandelijk gehandicapt worden, indien mogelijk, ook in behandeling genomen.

Visie

De Schutse wil een organisatie zijn die zorgvragen van cliënten uit de achterban beantwoordt of door zelf (of in samenwerking met anderen) de gewenste zorg te bieden. Haar primaire doelgroep is cliënten met een verstandelijke beperking. De identiteit is leidend uitgangspunt.

De Schutse kiest ervoor om haar zorgverlening zo dicht mogelijk in de omgeving van haar cliënten te brengen. Daarvoor is een professionele organisatie nodig die kwalitatief goede, ontwikkelingsgerichte, identiteitsgebonden zorg biedt. Kernwaarden voor ons handelen zijn daarbij identiteit, betrokkenheid en klantgerichtheid.

De Schutse wil de zorg voor kinderen en ouderen laten plaatsvinden in een voor hen zo vertrouwd mogelijke omgeving. De Schutse wil erin bijdragen dat er een goede integratie is van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.

De Schutse volgt de ontwikkelingen in de (gehandicapten)zorg en het onderwijs en zorgt voor een, binnen de missie passend, aansluitend aanbod van diensten.

Documenten

Reglement Raad van Toezicht

Download
Toezichtvisie Raad van Toezicht

Download
Reglement Raad van Bestuur

Download
Reglement vergoeding onkosten geschenken en uitnodigingen

Download
Kwaliteitsrapport 2022

Download
Kwaliteitsrapport 2022 cliëntversie

Download