Eén gezin, één plan. Zorg en onderwijs voor het jonge kind.

Voor jonge kinderen bij wie sprake is van perspectief op doorstroom naar het onderwijs, geeft De Schutse, in samenwerking met een twee scholen, zorg en onderwijs.

Dagbehandeling

Zorg en onderwijs

In Ochten en Werkendam is er Dagbehandeling jonge kind (DJK). In Ochten werken we samen met de Seba-/Rehobotschool, in Werkendam met SBO de Akker. Dagbehandeling is er voor kinderen van 3 – 7 jaar.

Doorstroom

De kinderen stromen in de meeste gevallen door naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO). Daarnaast is doorstroom naar het reguliere basisonderwijs of naar het onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML) een mogelijkheid.

Dagbehandeling

Binnen de dagbehandeling vindt onderzoek en behandeling plaats van kinderen die in hun ontwikkeling risico lopen of bij wie al een bepaalde zorg of achterstand is ontstaan. Het gaat hier om kinderen:

  1. met gedragsproblemen;
  2. met sociaal-emotionele problemen
  3. met lichamelijke beperkingen
  4. met een achterstand in de motoriek, spraak
  5. met een algehele ontwikkelingsachterstand.
  6. die om gezondheidsredenen extra zorg en aandacht nodig hebben.

De behandeling wordt zoveel als mogelijk gecombineerd met passend onderwijs. Waar mogelijk wordt onderwijs afgestemd op de mogelijkheden van het kind.

Begeleiding

De pedagogisch medewerker geeft de begeleiding. Daarnaast zijn andere deskundigen beschikbaar om mee te denken in de zorg- en onderwijsvraag van elk kind. Denk hierbij aan een leerkracht, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog, een gz-psycholoog, een intern begeleider, een arts, een logopedist, een ergotherapeut en een fysiotherapeut.

Thuisondersteuning

De thuisondersteuning wordt gedaan door de pedagogisch medewerker welke werkzaam is binnen de dagbehandeling. We werken met ‘één gezin, één plan’.