Organisatiestructuur

Als cliënt op De Schutse wil je weten wie er verantwoordelijk zijn in de organisatie. Op deze pagina vind je meer informatie over de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en de managers.

Structuur

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het besturen van De Schutse en is werkgever van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn de identiteit en de maatschappelijke positie van De Schutse belangrijke aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Zorg 2022.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

dr. S.G. Geuze (vz.), dhr. I. Bal, drs. J. van Beek RA, dhr. M.H. van Doorn, dr. H. Kievit, drs. A. van der Linden, mr. E.J.H. Plambeck en dhr. H.D. den Toom.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de Governancecode Zorg 2022. De bestuurder is de heer C.K. den Uil MBA. Hij wordt ondersteund door de bestuursassistente mw. W.M. Hendrikse – de Bruin.

Organisatiestructuur

Organogram
De Schutse
Download

Dagelijkse leiding

Management Team (MT)
Het MT bestaat uit:

  • dhr. C.K. den Uil – bestuurder
  • dhr. G. Hovestad – manager intramurale zorg (noord en zuid)
  • mw. J. van de Kleut – manager intramurale zorg (midden)
  • mw. M. Peng – manager extramurale zorg (ambulant)
  • mw. R. Vos – manager extramurale zorg (DJK/KDC)

 

Middenkader
De directe leiding over de zorg is in handen van de locatiemanagers en teamleiders. Zij sturen de teams op de locaties aan, zo dicht mogelijk bij de cliënt.

Locatiemanagers:

dhr. H.M.J. Dorst – locatiemanager Oud-Vossemeer
mw. E. van Ingen – locatiemanager Opheusden
mw. C. Goedegebuure – locatiemanager Opheusden
mw. J.F. van de Kleut – locatiemanager Achterberg

mw. M. Peng, manager Ambulante Diensten

Teamleiders:
mw. M.B. Boll, mw. A. Drost, mw. J. Budding, mw. C. Hendriksen, mw. C. Nijburg, mw. E. van Manen, mw. M. Peng, mw. H. Russcher en mw. T.  Schuurman.

Coördinerende begeleiders:
mw. J. de Bruin, mw. S.A. Goedegebuure, mw. H. van Laar, mw. D. van Meerten, mw. G.J.L. Oudshoorn, mw. C. Slingerland, dhr. S. Slingerland, mw. G. Willemsen en mw. C. Verdouw.