Samenwerken is elkaar versterken

Binnen De Schutse is een ondernemingsraad actief, bestaande uit zeven medewerkers van alle locaties. Samen vertegenwoordigen zij het personeel.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB). Met betrekking tot wettelijk geregelde onderwerpen maakt zij gebruik van het adviesrecht en het informatierecht. De OR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en deelt haar standpunten met het personeel. De besluitvorming vindt plaats door de RvB. Aan de OR kan door de RvB advies gevraagd worden over de verschillende onderdelen van het beleid: het algemeen-, financieel-, personeels- en zorgbeleid.

De OR wil graag de algemene belangen van de werknemers binnen De Schutse behartigen. Persoonlijke belangen worden door de OR niet behandeld. Deze worden via de reguliere kanalen afgehandeld. Medewerkers kunnen hun persoonlijke vragen ook stellen aan de medewerkersvertrouwenspersoon en aan het bedrijfsopvangteam.

Contact

Post voor de ondernemingsraad van De Schutse kan gemaild worden of verstuurd naar De Schutse, t.a.v.  mevrouw A. Goedegebuure, secretaris van de OR, Stationsstraat 28, 4041 CJ Kesteren.