Publicatie van beeld en tekst

Op deze pagina vind je onze disclaimer. Een tekst waarmee wij onze aansprakelijkheid beperken en/of afwijzen. Voor vragen over deze disclaimer kun je contact met ons opnemen.

Disclaimer


Algemeen

De Schutse publiceert op haar website teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Schutse en derden zijn aangeleverd. De Schutse behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover  mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Aan de teksten en beelden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Schutse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website.

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Schutse.