Veilig beheer van jouw gegevens

Op deze pagina vind je ons privacy statement. Een tekst waarin wij je willen informeren over welke privacygevoelige gegevens wij verzamelen en met welk doel. Voor vragen over deze disclaimer kun je contact met ons opnemen.

Privacy statement

Algemeen

De Schutse gebruikt voor haar website cookies zodat we de bezoekersaantallen kunnen volgen. Deze gegevens zijn echter niet te herleiden tot jou als persoon.

De Schutse bewaart jouw persoonsgegevens, die je zelf hebt verstrekt via het reactieformulier, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. De Schutse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

De Schutse wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Personeel

We gaan uiterst voorzichtig om met jouw privacy. We beveiligen deze gegevens en gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor we het mogen gebruiken. We verzamelen de volgende gegevens: BSN, naam en geboortedatum, adres, kerkelijke achtergrond. Deze informatie bewaren we in beveiligde portalen en op andere plaatsen waar de toegang beperkt is. Met onze leveranciers hebben we afspraken gemaakt over hoe we zo veilig mogelijk om kunnen gaan met jouw gegevens. Verder zijn we voorzichtig in het verstrekken van gegevens aan anderen, dit doen we alleen als er sprake is van gerechtvaardigd belang of wanneer de overheid dat van ons eist.

Binnen De Schutse maken we gebruik van beelden die we naast in ons magazine ook op de website en social media plaatsen. Jij als medewerker geeft zelf aan wat je daarin fijn vindt. Verder is het goed om te weten dat wanneer je het niet eens bent met de gegevens die wij verwerken je altijd het recht hebt op wijziging van de gegevens of zelfs het verwijderen daarvan.

Cliënten

We gaan voorzichtig met jouw gegevens om want we vinden jouw privacy belangrijk. Daarom hebben we binnen De Schutse een aantal maatregelen genomen waardoor het ons nog beter lukt om, om te gaan met jouw gegevens. We bewaren al jouw gegevens in het Elektronisch Client Dossier (ECD). Tot het ECD hebben alleen mensen toegang die jou ook zorg en ondersteuning bieden. In het ECD wordt alle informatie bewaard en bijgehouden die nodig is om goede zorg en begeleiding te bieden. We verzamelen de volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, kerkelijke achtergrond, BSN- nummer, lichamelijke en psychische gezondheid, foto’s enz. Wanneer je het niet fijn vind dat er bepaalde gegevens worden verzameld, dan kun je dat aangeven bij je persoonlijk begeleider of bij de Functionaris Gegevensbescherming. Je hebt namelijk het recht om wijzigingen en verwijderen van gegevens indien dit niet in tegenspraak is met andere wettelijke afspraken.

Binnen De Schutse maken we gebruik van beelden die we naast in ons magazine ook op de website en social media plaatsen. Jij als cliënt geeft zelf aan wat je daarin fijn vindt. Verder is het goed om te weten dat wanneer je het niet eens bent met de gegevens die wij verwerken je altijd het recht hebt op wijziging van de gegevens of zelfs het verwijderen daarvan.


Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

De Schutse  |  Hendrika Roelofsen
Stationsstraat 28  |  4041 CJ  Kesteren
(0488) 48 33 22  |  security@deschutse.nu