Vacature Raad van Toezicht

06 april 2022

De Schutse is een reformatorische organisatie voor gehandicaptenzorg, met 250 deelnemers en bewoners en ruim 500 medewerkers. Iedere dag werken de medewerkers aan betere zorg voor deelnemers en bewoners.

Structuur en governance
De Schutse heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van De Schutse bestaat op dit moment uit acht leden. De Raad van Toezicht is de werkgever van de Raad van Bestuur en ziet toe op het besturen van De Schutse. Daarbij zijn de identiteit en de maatschappelijke positie van De Schutse belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast keurt de Raad van Toezicht een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur goed, zoals het meerjarenbeleidsplan, de begroting en de jaarrekening. De Raad van Toezicht is een klankbord voor de bestuurder.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de Governancecode Zorg 2022.

Vacature
In verband met het (komend) aftreden van een lid van de Raad van Toezicht zoekt De Schutse een

Lid voor de Raad van Toezicht

Kennis van Finance is een pré. Bij voorkeur zoeken wij een ervaren accountant.

Profiel Raad van Toezicht
Naast de gevraagde specifieke deskundigheid heeft de Raad van Toezicht een profielschets vastgesteld.
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij belijdend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en beschikken over de algemene competenties van toezichthouders.

Inzet en bezoldiging
Voor de invulling van deze positie wordt voldoende beschikbaarheid gevraagd. De inzet wordt geschat op circa een halve dag per maand. De Raad van Toezicht heeft 5 vergaderingen per jaar. Als RvT-lid met financiële kennis bent u ook lid van de auditcommissie. De auditcommissie vergadert vier middagen per jaar. Daarnaast verwachten we aanwezigheid bij informele bijeenkomsten en gesprekken met diverse organen en vertegenwoordigers binnen de organisatie. De bezoldiging is conform de WNT.

Procedure
Meer informatie over de vacature kan telefonisch ingewonnen worden bij dr. S.G. Geuze, voorzitter RvT via 06 51 86 72 27.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 25 april 2022 hun motivatiebrief en cv mailen naar de voorzitter van RvT (s.g.geuze@umcutrecht.nl).
De selectie vindt plaats door een uit de Raad van Toezicht benoemde selectiecommissie.

De gesprekken vinden D.V. zaterdagmorgen 14 mei 2022 plaats.

De selectiecommissie doet op basis van de selectiegesprekken een voordracht aan de Raad van Toezicht. Over het voorgenomen besluit wint de Raad van Toezicht advies in bij de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

Het ligt in het voornemen de benoeming in de vergadering van de Raad van Toezicht van 17 mei 2022 te formaliseren.

 

Terug naar het overzicht