Vacature: Lid Raad van Toezicht

28 november 2019

In verband met een (komend) aftreden is er een vacature voor een Lid voor de Raad van Toezicht (met financiële deskundigheid). Lees hier de volledige profielschets.

De Schutse
De Schutse is een identiteitsgebonden organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, met 270 deelnemers en bewoners, 450 medewerkers en 400 vrijwilligers. Iedere dag werken de medewerkers aan betere zorg voor deelnemers en bewoners. In een omgeving waar plaats is voor ontwikkeling en initiatief. Met elkaar zijn ze gedreven en vernieuwend, op een praktische manier. Ten dienste van de deelnemers en bewoners, want daar doen ze het voor!

Structuur en governance
De Schutse heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van De Schutse bestaat op dit moment uit acht leden. De Raad van Toezicht is de werkgever van de Raad van Bestuur en ziet toe op het besturen van De Schutse. Daarbij zijn de identiteit en de maatschappelijke positie van De Schutse belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast keurt de Raad van Toezicht een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur goed, zoals het meerjarenbeleidsplan, de begroting en de jaarrekening. Ook is de Raad van Toezicht een klankbord voor de bestuurder.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de Governancecode Zorg 2017.

Wij zoeken…

In verband met het (komend) aftreden van een lid van de Raad van Toezicht:
Lid voor de Raad van Toezicht

In verband met de samenstelling van de Raad van Toezicht is financiële deskundigheid gewenst.

Algemeen profiel Raad van Toezicht
Naast de gevraagde specifieke deskundigheid heeft de Raad van Toezicht een algemene profielschets vastgesteld. De profielen van de leden van de Raad van Toezicht moeten aansluiten bij enerzijds de identiteit en anderzijds de opgave (maatschappelijk en strategisch) van de organisatie. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij belijdend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en beschikken over de volgende algemene competenties van toezichthouders:

  • de grondslag van de Stichting De Schutse en haar doelstelling onderschrijven;
  • affiniteit hebben met de zorg en een verbinding kunnen leggen tussen identiteit en zorgverlening;
  • kunnen balanceren tussen afstand en nabijheid, toezicht houden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie innemen en toegankelijk zijn;
  • in staat zijn tot een onafhankelijke en constructief kritische oordeelsvorming;
  • op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel kunnen leveren;
  • op een integere wijze kunnen omgaan met eventuele belangentegenstellingen en hiermee op een constructieve en zuivere wijze kunnen omgaan in het belang van de organisatie;
  • beschikken over algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaringen;
  • voldoende beschikbaar zijn; naast formele vergaderingen.

Inzet en bezoldiging
Voor invulling van deze positie wordt voldoende beschikbaarheid gevraagd. De inzet wordt geschat op circa een halve dag per maand. De Raad van Toezicht heeft 4 vergaderingen per jaar. Daarnaast verwachten we aanwezigheid bij informele bijeenkomsten en gesprekken met diverse organen en vertegenwoordigers binnen de organisatie. De bezoldiging is conform de WNT.

Selectietraject
De selectie vindt plaats door een uit de Raad van Toezicht benoemde selectiecommissie. De selectiecommissie doet op basis van de selectiegesprekken een voordracht aan de Raad van Toezicht. Over het voorgenomen besluit wint de Raad van Toezicht advies in van de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Het ligt in het voornemen de benoeming in de vergadering van de Raad van Toezicht van 20 maart 2020 te formaliseren.

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag uiterlijk 14 december 2019 uw CV en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer dr. S.G. Geuze, S.G.Geuze@umcutrecht.nl. Voor vragen aan de Raad van Toezicht kunt u ook telefonisch contact met hem opnemen (06 –51 86 72 27).

De gesprekken vinden plaats op zaterdagmorgen 21 december 2019.

Terug naar het overzicht